tìm từ bất kỳ, như là bae:

right-handed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?