tìm từ bất kỳ, như là bae:

ripley under groud chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?