tìm từ bất kỳ, như là spook:

ritz·i·er chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?