tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
when a girl named diana flirts with two boys in her classs, she is signing up for rock climbing club
Diana is signing up for the rock climbing club
viết bởi kristen 24 Tháng tư, 2005