Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

rock n roll drummers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?