tìm từ bất kỳ, như là cunt:

rock n' roll girl chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?