tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

roflmahtatoes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?