Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
Rolling
On the
Floor
Laughing
My
Ass
Off

The qxz represents that it's so funny, that the person hit random keys on the keyboard.
Guy1: lol
Guy2: lmao
Guy1: roflmao
Guy2: roflmaoqxz
Guy1: i just got owned.
viết bởi Sarah Potter 06 Tháng tư, 2008
47 9

Words related to roflmaoqxz:

haha hehe laugh laughing lmao lol lolz roflmao roflol rotflmaoqxz