tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Rolling On God-Damned Floor Laughing
<lamer> How do you hack hotmail?
<you> rogdfl
viết bởi z0r.b3ta.org 02 Tháng mười, 2003