tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Chutia from Bhosale nagar
Short heighted
Lame ass
Smokes a lo
MIT student
You're barely 4 ft tall i think you are Rohaan
viết bởi aesthete1909 27 Tháng chín, 2014