tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
someone who is awsome at sports such as shooting...football....and so forth....
that guy is so rohrbaugh
viết bởi ps3king93 08 Tháng hai, 2010