tìm từ bất kỳ, như là rimming:

roll the hard 6 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?