tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
when something is extremly funny; rolling on the f**king floor laughing my f**king ass off so hard im crying
haha, thats so funny! rotfflmfaoshic
viết bởi E>Rawr!<3 15 Tháng mười một, 2009

Words related to rotfflmfaoshic

crying extremly funny laughing rotfl