tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Incredably fat person; a whale.
118th | Rougeverve
viết bởi wind 17 Tháng sáu, 2003