tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
read the fucking manual fucking noob. an extension of ftfm.
Counter strike nub: how do i buy
1337 gamer: rtfmfn
viết bởi ¿tsunami! 28 Tháng năm, 2007