tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
read the fucking on join message
when you enter an irc channel rtfojm
viết bởi JungleFlasher 18 Tháng tám, 2011