tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Rip Their Fucking Tits Off
"their boobs are too big!", "lets RTFTO then"
viết bởi funnnnnnnnnny shit 14 Tháng mười, 2011