tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:

rubbed with chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?