tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Ruchir means being extraordinary and having a very good charm to impress people, especially the ladies.
He just pulled a Ruchir on her!
viết bởi DrDhoom 18 Tháng một, 2010