tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

rule by women or a woman chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?