tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Pimp daddy who can work any situation.
Rumeiz is tha shiz!! He is like the MACgyver of all women.
viết bởi FlickDawg 12 Tháng năm, 2003