tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
ausm
you are so ryan gilbert
viết bởi getausm 20 Tháng tám, 2011