tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

ryan l chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?