tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
So obvious... So obvs..

= S'obvs
Pavan: Skye, my gran really likes you.
Skye: S'obvs.
viết bởi AkumaVsRyu 16 Tháng mười một, 2011
 
2.
Short for so obvious.
I was going to tell you we were going to Pizza Hut, but I thought it was sobvs.
viết bởi Eli 19 Tháng sáu, 2006