tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
my ghetto fab nickname
Yo, j-hawk, do you think this YOGURT-pooh song is awesome?

Yeah, thanks, s-snake, for showing me such a great song.
viết bởi El_Scorcho 13 Tháng chín, 2003