tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Tha action of a girl biting your junk because she thinks it feels good to have your junk bit.
Man, that freak Tasha totally saber-toothed me last night.
viết bởi Derrick 12 Tháng tư, 2005
 
2.
Tiger, not a dinosaur, ass.
Look at that SABER TOOTH TIGER.
viết bởi dcubed20 23 Tháng hai, 2005
 
3.
a great big dino that likes to eat people with that big tooth of his
That big saber - tooth is going to eat Jenny!
viết bởi kels 16 Tháng một, 2005