tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

salat-l-janazh chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?