tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
NOT NICE
you are a SAMCIA
viết bởi Aaron941 25 Tháng tám, 2008

Words related to samcia

bad bigteeth evil mean silly