tìm từ bất kỳ, như là wyd:

san deago thank you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?