tìm từ bất kỳ, như là rimming:

sanctimonius chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?