tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
origin:Madison High School
Def: Brown Gangstas or Asian Warriors
Was up sandasta?
viết bởi MZAAZM 14 Tháng tư, 2004