tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Me! the best drummer in Ayrshire. The main man. The daddy of your children!
Sanjstreet - God of the BMX kingdom
viết bởi SanJ Street 03 Tháng tám, 2003