tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
pleasuring yourself through the use of sarcasm.
Joe: Muah!
Jipsy:Joe, I HATE IT WHEN YOU KISS ME. ughhh
Joe: ??? I'm hurt.

Jipsy: Joe, I was just sarcasticating. chill out.
viết bởi mondaygirl 05 Tháng bảy, 2009