tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
wa scarborough has become with tha outbreak of sars
lets go chop some guys at sarsborough town center
viết bởi tha_rugged_child 31 Tháng năm, 2003