Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

satirical insults chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?