tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
people who are from saturn,
such as my self (:
a: hey im a
b: hey im b
a: where are you from?
b: from saturn
a: from where?
b: im a saturner
a: oh... okay... bye
viết bởi saturner 24 Tháng một, 2008