tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Cock. Dick. Wang. Johnson. Mr Happy. Ball Bellboy. Dork. Dong. Schwance. Pecker. Junk. Lumpy. Jock.

Male genital - the penis.
She walked over and touched my sauce pipe.
viết bởi ubercat 30 Tháng tám, 2007