tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
To be really saucey otherwise defined as being really drunk. People enjoy getting sauceball.
You big ass sauceball
viết bởi tomknewmilly 06 Tháng tám, 2010