tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

save the drama for your mama chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?