tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Full of saw
I don't want to work on the birdhouse now, I already got a sawful in shop class today.
viết bởi Emennius 19 Tháng tám, 2003