tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An old bastard that yells at me and travis in german.
Sawhill: du bis shizza eine wurst.
Travis/Chris: Fuck off!
viết bởi cdix 29 Tháng tư, 2005