tìm từ bất kỳ, như là thot:

say yeah chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?