tìm từ bất kỳ, như là thot:

sayings by teammates chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?