tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
So boring I'm dying. Also acceptable: So bored I'm dying.
That class is sbid!
Uhhh...I'm sbid
viết bởi Brita and Michelle 13 Tháng tư, 2008