tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
beyond nasty; describes someone who is often called a skank, whore, slut, etc.
That girl is so scal nasty.
viết bởi Heather Haskill 02 Tháng chín, 2005