tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A very big scar.
when i fell off my bike and landed on that rock, I got a scarcasim.
viết bởi Woods13 07 Tháng tư, 2011