tìm từ bất kỳ, như là trill:

scene is scene chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?