tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who Loves to eat, taste, or lick schlong. Male or female.
Gary: Damn Jada is so good at sucking cock
Tom: yeah dude, she's a class A schlong lover!
viết bởi LLHarc 22 Tháng mười, 2013