tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1) The mating call of the legendary sex plunger
*schloomp*....*schloomp*..........*schlooooomp*
viết bởi ::Odd:: 26 Tháng năm, 2005