tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A very huge pecker, jimmy, johnson, purple headed yogurt slinger, penis, what else can I say? A HUGE ONE!!
Bob has a schlong, but Jimmy has a schluge. A SCHLUGE!
viết bởi Iamapeckerhead 12 Tháng mười hai, 2003